top of page
Auction Hammer

Dražební řád

Dražební řád a tabulka příhozů

Dražební řád pořadatele (dražebníka) dobrovolné, charitativní dražby uměleckých děl, společnosti Nadační fond Shalem

Pořadatel dražby

Pořadatelem dobrovolné, charitativní dražby uměleckých děl je Nadační fond Shalem, Londýnská 595/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 212 74 291.

Platnost Dražebního řádu

Tento dražební řád je platný výhradně pro Charitativní aukci uměleckých děl na podporu organizace IDFWO (IDF Widows and Orphans Organization), konané dne 14. března 2024 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, na adrese ulice 17. listopadu 2 raha 1. Dražebník vystupuje v dražbě jako zprostředkovatel prodeje věcí svěřených do dražby. Dražebník – pořadatel se s ohledem na charitativní charakter aukce vzdává jakékoli odměny. Cena dosažená vydražením je tak konečnou cenou vydražené věci a nebudou k ní připočítávány žádné poplatky.

Účastníci dražby

Účastníkem dražby mohou být pouze fyzické a právnické osoby způsobilé k právním úkonům, kteří se registrují v den konání aukce, vyplní všechny potřebné údaje a jejich registrace je schválena licitátorem dražby na sále. Po registraci mohou registrovaní dražitelé přihazovat v reálném čase v živé aukci. Zájemce, který se účastní sálové aukce osobně, se musí do aukce přihlásit u pořadatele aukce, kde obdrží dražební číslo, nabídky na sále pak podává zvednutím tohoto přiděleného čísla. Registraci je možné provést jen v místě konání aukce, nejpozději však 15 minut před zahájením aukce.

Průběh dražby

Dražba se zahajuje v určený datum a čas, přihazovat na dražené položky může pouze  registrovaný a přihlášený dražitel. Draží se v českých korunách (CZK) od vyvolávací ceny, případně od výše posledního limitu, výše příhozů je stanovena tabulkou příhozů. Uvedené 
příhozy jsou minimálními příhozy. Dražitelé v sále mohou rovnou nabídnout vyšší částku, než je aktuální nejvyšší nabídka plus příslušný příhoz dle tabulky příhozů, a to (prolicitátora jasně slyšitelným) vyřknutím nabízené částky. Dražba je anonymní a dražitelé
v sále činí příhozy zvednutím přiděleného čísla. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání, udělením příklepu je dražba ukončena. Přiklepnutým podáním je účastník dražby vázán. Nebylo-li v dražbě učiněno nejnižší podání, položka zůstává neprodaná. Aukce končí vydražením poslední nabízené položky. Prodejní cena položky a konkrétní vydražitel jsou s konečnou platností stanoveny až v sálové aukci. Vámi vložený limit (týká se pouze limitů podaných před zahájením aukce) má přednost před příhozem na sále ve stejné výši. Dražitel na sále musí tedy vždy nabídnout vyšší částku. Naopak při rovnosti nabídky dražitele na sále a dražitele přihazujícího na internetu v reálném čase aukce platí, že přednost má nabídka podaná na sále.

Úhrada ceny dosažené vydražením
Vydražitel je povinen uhradit dosaženou cenu vydražením převodem na bankovní účet dražebníka nebo v hotovosti na místě konání aukce. Převzetí vydražených položek lze provést na místě konání aukce nebo osobně na adrese Klimentská 10, Praha 1 (4. patro) po předchozí dohodě, vždy však až po úplném zaplacení ceny dosažené vydražením. Pokud si bude vydražitel přát zaslat vydražený předmět aukce poštou či kurýrní službou, je to po dohodě s dražebníkem možné, ale k ceně dosažené vydražením bude připočteno poštovné a balné. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.

Neuhradí-li Vydražitel cenu věci dosaženou vydražením včetně dražební přirážky ve lhůtě do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne vydražení předmětu, je dražba považována za zmařenou a kupní smlouva zaniká. Dražebník si dále vyhrazuje právo zablokovat registraci vydražitele, který zmařil dražbu, k budoucím jím pořádaným dražbám. Takto zablokovaný dražitel nemá právo být znovu zaregistrován, a to ani pod jiným ID, ani nesmí
požádat jinou osobu, aby se za něj zaregistrovala a dražila. Toto jednání by mohlo býtpovažováno za podvodné jednání se všemi právními důsledky s tím spojenými.

Dražebník si rovněž vyhrazuje právo zablokovat registraci každé další osobě, která se na zmaření dražby podílela.


Nabytí vlastnictví k vydražené věci
Do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu vydraženého v dražbě. Převzetí vydražené věci je vydražitel povinen potvrdit svým podpisem do stejnopisu dokladu o nabytí věci v dražbě.


Závěrečná ustanovení
Seznam registrovaných dražitelů, písemné limity a osobní údaje o navrhovatelích dražby podléhají obchodnímu tajemství dražebníka a účastníci dražby, ani kdokoli jiný, není oprávněn do nich nahlížet. Všechny otázky, které tento dražební řád vysloveně neřeší, budou posuzovány v souladu s platnými zákony a dalšími souvisejícími normami ČR.

Tabulka příhozů
Aktuální cena položky Výše příhozu

do 49 000 Kč (včetně) 1 000 Kč

50 000 - 95 000 Kč 5 000 Kč
100 000 Kč a vyšší 10 000 Kč
500 000 Kč a vyšší 50 000 Kč

bottom of page